Flytech Technology

投資人關係

股權結構

主要股東名單:股權比例達百分之五以上股東或股權比例占前十名之股東(110年4月30日)

主要股東名稱 / 股份 持有股數 持股比例 %
林大成 16,423,263 11.48 %
王薇薇 11,040,443 7.72 %
富邦人壽保險股份有限公司 7,131,000 4.99 %
吉特投資發展股份有限公司 4,475,253 3.13 %
必達投資開發股份有限公司 3,840,925 2.69 %
匯豐(台灣)託管摩根士丹利投資專戶 3,117,716 2.18 %
飛特投資股份有限公司 2,581,729 1.81 %
中傳投資發展股份有限公司 2,422,133 1.69 %
花旗託管挪威中央銀行投資專戶 2,374,000 1.66 %
林逸芝 1,980,668 1.38 %