Flytech Technology

投資人關係

股權結構

主要股東名單:股權比例達百分之五以上股東或股權比例占前十名之股東(109年4月30日)

主要股東名稱 / 股份 持有股數 持股比例 %
林大成 16,217,505 11.34 %
王薇薇 11,040,443 7.72 %
富邦人壽保險股份有限公司 4,573,000 3.20 %
吉特投資發展股份有限公司 4,475,253 3.13 %
大通託管富蘭克林特寶豐亞洲小型公司基金 4,023,753 2.81 %
必達投資開發股份有限公司 3,840,925 2.69 %
花旗託管挪威中央銀行投資專戶 3,185,000 2.23 %
匯豐(台灣)託管摩根士丹利投資專戶 3,092,716 2.16 %
飛特投資股份有限公司 2,581,729 1.81 %
中傳投資發展股份有限公司 2,422,133 1.69 %